BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

ZMIANA DOTYCZĄCA NAZWY PRODUKTU W ARKUSZU KALKULACYJNYM – ZAŁACZNKI 2.6 – GRUPA VI MROŻONKI

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2018.

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2018.

 

 

 

 

Oferta pracy

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac i administracji 29.XII.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA wolne STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 05-12-2016

 

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– specjalista ds. płac i administracji

 

w Samorządowym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2,

ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek

 

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 1.  Wymagania związane ze stanowiskiem

  Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki studiów: rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja publiczna;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w dziale płac, księgowości;
 4. znajomość zagadnień z zakresu: naliczania wynagrodzeń, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów o ochronie tajemnicy służbowej;
 5. bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych;
 6. bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office (edytor tekstu), Płatnik, oprogramowanie kadrowo - płacowe;
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 8. umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i Internetu;
 9. umiejętność organizacji pracy;
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów dot. inwentaryzacji (ustawa o rachunkowości)
 2. umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. dobra organizacja pracy własnej,
 4. zdolność analitycznego myślenia i szybkiego wyciągania wniosków,
 5. odpowiedzialność,
 6. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. rzetelność.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 

 1. opracowanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz władz oświatowych;
 2. naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, sporządzanie listy płac;
 3. sporządzanie kartotek rocznych pracowników, informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 w terminie wyznaczonym przez Urząd Statystyczny  m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych;
 4. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA, ZUS RZA)                    i zgłoszeniowych (m.in. ZUS ZUA i ZUS ZWUA) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą programu PŁATNIK;
 5. sporządzanie sprawozdań GUS, do Urzędu Miejskiego, Kuratorium Oświaty;
 6. kompleksowe prowadzenie bieżącej ewidencji i dokumentacji płacowej;
 7. tworzenie różnorodnych raportów oraz zestawień płacowych;
 8. przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 9. monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego                                        i ubezpieczeniowego;
 10. biegłe posługiwanie się programem płacowo-kadrowym i innymi programami komputerowymi używanymi na stanowisku pracy, w tym Płatnik;
 11. sporządzanie i wysyłanie przelewów;
 12. rozliczanie delegacji krajowych;
 13. przygotowywanie dokumentów do zaksięgowania;
 14. wprowadzanie danych do SIO;
 15. terminowe przeprowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji w placówce zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 16. prowadzenie dla całej gminy Funduszu Socjalnego Sekcji Emerytów i Rencistów;
 17. prowadzenie dla całej gminy Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora;

 

 1. Odpowiedzialność za:
 1. rzetelne i terminowe wykonywanie wyżej wymienionych zadań i obowiązków,
 2. przestrzeganie przepisów prawa,
 3. nadzór nad powierzoną dokumentacją,
 4. zakres odpowiedzialności zostanie szczegółowo określony przez dyrektora po ustaleniu zakresu czynności nowozatrudnionego pracownika.
 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca  w siedzibie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku,                   ul. Marszałka Piłsudskiego 1, w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w komputer                              i urządzenia biurowe.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                          i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny + CV z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (2016.922 z późn .zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (2016.902 z późn. zm.);
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego;
 4. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę lub list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia                     29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)".

Uwaga: oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu kandydata pod dokumentami( CV, list motywacyjny, oświadczenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac i administracji do dnia 19.12.2016 r. do godz. 10:00                           w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku,                             ul. Marszałka Piłsudskiego 1; lub listownie na adres: Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek.

Aplikacje, które wpłyną do placówki po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 1. Inne informacje o przebiegu naboru

 

 1. Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Samorządowego Zespołu szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze.
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Telefon kontaktowy 33/846-13-86
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły.
 6. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą indywidualnie informowani o terminie postępowania sprawdzającego, które będzie prowadzone w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego, proszeni są o osobisty odbiór dokumentów w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. Nieodebrane dokumenty po upływie 5 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  1.     Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
 1. Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku z siedziba przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1. 
 2. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 1. Inne informacje:

 Do pobrania:

 1. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się  o stanowiska urzędnicze tj. dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Dokumenty te dostępne są również w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku ul. M. Piłsudskiego 1.

Dokumenty te dostępne są również w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku ul. M. Piłsudskiego 1.

 

 

 

 

                                                                                          Dyrektor SZS-P nr 2 w Chełmku

                                                                                              mgr Marek Idzik

 

Budynek Szkoły

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

w Chełmku

ADRES: ul. Marszałka Piłsudskiego 1
TELEFON: 33 846 13 86
ADRES WWW ZESPOŁU: www.szspchelmek.pl
ADRES WWW PRZEDSZKOLA: www.przedszkole2.szspchelmek.pl
ADRES E-MAIL: sekretariat@szspchelmek.pl
REGON: 120512595
GODZINY PRACY: 7:30 - 15:30      poniedziałek - piątek

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001.112.1198 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68).

Strona w przygotowaniu. Kolejne elementy będą sukcesywnie udostępnianie.