BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

STATUS PRAWNY

W skład Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku wchodzi:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 2
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich
 3. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida

Jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego - Uchwała Nr V/48/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: utworzenia Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Zespołu,
 • Ramowego planu pracy,
 • Koncepcji rozwoju Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Programu Wychowawczego,
 • Programu Profilaktycznego,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców.
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Chełmek.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.