BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

Organy Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:

 1. Dyrektor Zespołu
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

DYREKTOR

Kieruje Zespołem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektorem Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku jest pan mgr Marek Idzik.
(http://www.szspchelmek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=108)

WICEDYREKTOR

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.

Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień (§11 pkt. 2 Statutu).
 
Funkcję wicedyrektora Zespołu pełnią:

 1. pani mgr Iwona Bochenek (przedszkole oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej)
 2. pani mgr Urszula Kania (klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

 

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy, m.in. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.   

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Zespołu (§12).

Wykaz nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku http://www.szspchelmek.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=109

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole.

Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m.in. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Regulamin oraz skład aktualnej Rady Rodziców znajduje się na stronie Zespołu po lewej stronie - link  http://www.szspchelmek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=63

Zadania i kompetencje Rady Rodziców określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Zespołu (§13).

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie placówki. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zadania i kompetencje określone są w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w Statucie Zespołu (§15).

W Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku działają trzy samorządy uczniowskie, tj.:

Rok szkolny 2013/2014

LP. NAZWA OPIEKUNOWIE
1. Mały Samorząd Uczniowski - klasy I-III SP mgr Ewa Rola i mgr Ewa Raczek
2. Samorząd Uczniowski - klasy 4-6 SP mgr Joanna Baran i mgr Paweł Sidorowicz
3. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 2 mgr Andrzej Nowak i mgr Ewa Pilch